1.      PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR BENDROSIOS NUOSTATOS:

1.1.    www.pukuotaskamuolys.lt – internetiniame tinklalapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje pirkėjas gali pirkti/nuomoti pardavėjo siūlomas prekes. Šios prekių pirkimo – pardavimo/nuomos taisyklės (toliau - Taisyklės) yra pirkėjui ir pardavėjui (toliau – sutarties šalys) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos sutarties šalių teisės  ir pareigos, elektroninėje parduotuvėje parduodamų/nuomojamų prekių (toliau - Prekės) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, sutarties šalių atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu/pardavimu/nuoma www.pukuotaskamuolys.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau - Parduotuvė) susijusios nuostatos. Pirkėjas, pirkdamas/nuomodamas prekes, varnele pažymi ir tokiu būdu patvirtina, kad sutinka su  Parduotuvės Taisyklėmis.

1.2.    Pardavėjas – fizinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą (individualios veiklos pažymos Nr. 926554, elektroninio pašto adresas – info@pukuotaskamuolys.lt, internetinis adresas www.pukuotaskamuolys.lt, tel. 8 657 88736, sąskaitos rekvizitai:  Lina Mockienė, LT387044000581611320, bankas AB SEB bankas). 

1.3.   Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių taisyklių 1.7 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs/išsinuomojęs prekę (-ių) Parduotuvėje.

1.4.    Asmens duomenys – duomenys, kurie nurodyti Parduotuvės privatumo politikos pranešime.

1.5.    Pranešimas – Parduotuvės privatumo politikos pranešimas.

1.6.   Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.7.   Užsakymą pateikti Parduotuvėje turi teisę:

1.7.1.  veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.7.2.       nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.7.3.  kiekvienas Parduotuvėje prisiregistravęs ir/ar joje užsakantis asmuo pateikia savo asmens duomenis ir sutinka, kad juos Parduotuvė tvarkytų laikydamasi Parduotuvės privatumo politikos pranešime nustatytų sąlygų.

1.8.   Pirkėjas, sutikdamas su Parduotuvės Taisyklėmis kartu patvirtina ir tai, kad jis atitinka Taisyklių 1.7 punkte nurodytas sąlygas.

1.9.    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti, pildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar kitas aplinkybes.

2.      PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:

2.1.    Sutartis tarp sutarties šalių laikoma sudaryta kiekvieno užsakymo pateikimo Parduotuvėje metu elektronine forma, naudojant ryšio priemones, nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes (-ę) ir suformavęs prekių  krepšelį pažymi varnele, kad su Taisyklėmis ir Privatumo politikos pranešimu susipažino, sutinka su Taisyklėse bei Privatumo politikos pranešime nurodytomis sąlygomis. Be šio patvirtinimo užsakymo vykdymas negalimas. Visais atvejais laikoma, jog pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis bei Privatumo politikos pranešimu ir jiems pritaria. Tais atvejais, kai pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo Parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog pirkėjas susipažino ir besąlygiškai su visomis Parduotuvės Taisyklėmis bei Privatumo politikos pranešimu. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis ir/ar Privatumo politikos pranešimu, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.2.   Bet kokia informacija, susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama. Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos  (ES) teisės aktuose nustatytais atvejais. Parduotuvės asmens duomenys kaupiami, tvarkomi, naudojami taip, kaip yra nurodyta Privatumo politikos pranešime.

3.      PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS:

3.1.    Pirkėjas turi teisę, pirkti/nuomoti prekes Parduotuvėje  šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.    Pirkėjas turi teisę grąžinti pirktą prekę, kaip tai reglamentuojama Mažmeninės prekybos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 (toliau – Prekybos taisyklės) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pirkėjas apie prekės grąžinimą privalo pranešti pardavėjui raštu (el. paštu info@pukuotaskamuolys.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per  14 dienų privalo grąžinti prekes pardavėjui kartu su prekės įsigijimo dokumentu ir užpildytu prekės  (-ių) grąžinimo dokumentu.

3.3.   Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atvejus, jeigu pirkta prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4.    Pirkėjas turi teisę nesutikti gauti Parduotuvės naujienų arba bet kuriuo metu nutraukti jų prenumeratą apie tai informavęs pardavėją el. paštu info@pukuotaskamuolys.lt arba telefonu 8 657 88736.

3.5.   Pirkėjas privalo sumokėti už prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.6.   Pirkėjas, naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.      PARDAVĖJO TEISĖS:

4.1.    jei pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir/ar saugumui ir/ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti pirkėjo registraciją.

4.2.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.3.   Norėdamas išsiaiškinti abejonių keliančius klausimus, patvirtinti užsakymo pateikimą arba kilus kitų klausimų dėl užsakymo atlikimo, Pardavėjas gali susisiekti su pirkėju nusiuntusi laišką el. pašto adresu arba paskambinusi nurodytu telefono numeriu.

4.4.    Pardavėjas pasilieka teisę keisti savo elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas, pateikti pirkimui naujas prekes, pateikti ir atšaukti specialius pasiūlymus Parduotuvės interneto svetainėje arba juos keisti remiantis teisės aktų nuostatomis.

4.5.    Svetainėje pateikti prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos  ar kitų parametrų dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

4.6.   Susiklosčius aplinkybėms, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.

5.      PARDAVĖJO PAREIGOS:

5.1.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos (užsakymo) formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.

5.2.   Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu būdu ir adresu Taisyklių 7 nurodytomis sąlygomis. Prekės bus pristatytos per 1-5 darbo dienas nuo sėkmingai apmokėto užsakymo dienos. Prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau vykstant išpardavimui arba specialioms akcijoms.

5.3.   Visos Parduotuvėje siūlomos prekės yra sandėlyje, tačiau kai kuriais atvejais, pvz., jei tą pačią prekę vienu metu užsako daug Pirkėjų, tos prekės gali nebebūti. Tokiu atveju Pirkėjui bus pranešta, kad užsakymas negali būti įvykdytas.

5.4.   Jei atitinkamos prekės sandėlyje nėra arba užsakymo neįmanoma įvykdyti dėl kokių nors kitų priežasčių, Pirkėjui el. paštu arba telefonu bus pranešta apie su jo užsakymo vykdymu susijusias problemas ir galimus sprendimo būdus.

5.5.   Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti  pirkėjui  užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnė prekę. Tokios prekės nesant ar pirkėjui  atsisakius priimti analogišką arba savo savybėmis panašią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus už tą prekę, kurios pristatyti negali, per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.      APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI:

6.1.    Už prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos oficialia valiuta – eurais.

6.2.    Pirkėjas pirkdamas prekę (-es), atsiskaito už jas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai pirkėjas perveda pinigus į pardavėjo banko sąskaitą. Mokėjimo paskirties laukelyje reikia būtinai nurodyti užsakymo numerį. Sąskaitos rekvizitai: Lina Mockienė, LT387044000581611320, bankas AB SEB bankas.

6.3.    Pirkėjas nuomodamas prekę (-es) atsiskaito 6.2 punkte nurodytu būdu, jeigu užsakymas bus vykdomas ne Kauno mieste, t.y. nuomojama prekė (-ės) bus siunčiamos į kitą miestą. Pirkėjas nuomodamas prekę (-es) gali apmokėti  6.2 punkte nurodytu būdu arba grynaisiais pinigais, jeigu pirkėjas užsakymą atsiims Kauno mieste. Apmokėjimas grynais pinigais vykdomas atsiimant užsakymą adresu Savanorių pr. 271 (305 kab.), Kaunas.

6.4.    Pirkėjas pirkdamas prekę (-es) atsiskaityti 6.2. punkte numatytu apmokėjimo būdu, įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.2 punkte numatytą pardavėjo įsipareigojimą, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir organizuojamas prekių pristatymas.

6.5.    Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimu pagal šių Taisyklių 6.2. punkte įvykdymą ir laiku įskaitymą į pardavėjo sąskaitą.

6.6.    Pirkėjas pateikdamas užsakymą nuomojamai prekei (-ėms) žinute nurodo, kokiomis dienomis bus reikalinga nuomojama Prekė (-ės). Prieš apmokant už nuomojamą Prekę (-es), Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju el. paštu info@pukuotaskamuolys.lt arba telefonu +37065788736 ir suderinti (patvirtunti) konkretų prekės nuomos laiką (terminą). Suderinus nuomos terminus su Pardavėju, Pirkėjas apmoka už prekes 6.3 punkte nurodytu būdu. Norit išsinuomoti Prekę (-es) ne Kauno mieste, reikia pervesti nurodytą nuomos kainą, Prekės (-ių) pristatymo kainą ir 25 Eur užstatą į Pardavėjo sąskaitą. Grąžinus nuomojamą prekę, užstatas bus grąžinamas pavedimu į tą pačią sąskaitą, iš kurios Pardavėjui buvo pervestas užstatas. Mokėjimas už nuomos paslaugas Kauno mieste galimas ir grynais pinigais.

6.7.    Paskutinę Prekės (-ių) nuomos termino dieną Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui nuomojamą Prekę (-es).

6.8.   jei Pirkėjas sugadina nuomojamą Prekę (-es) ar jos negrąžina, jis įsipareigoja paslaugos teikėjui atlyginti nuostolius:

     Grąžinus Prekę (-es) su defektu/pažeidimu, mokamas 10 Eur mokestis (ši suma išskaitoma iš užstato)

     Grąžinus nepataisomai sugadintą Prekę (-es)/grąžinus ją taip pablogintus, kad jų negalima naudoti kaip nuomos objekto arba jo visai jo negrąžinus, mokamas 25 Eur mokestis (t. y. užstatas Pirkėjui negrąžinamas).

6.9.    Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybių pateikti Prekės (-ių) nuomai, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės (-ių) nėra sandėlyje arba dėl klaidos, susijusios su Svetainės veikimu, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu arba telefonu ir užsakymas nėra vykdomas. Šiuo atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą užsakymo sumą per 5 darbo dienas arba suteikia jam galimybę išsinuomoti kitą Prekę (-es), nepaisant jos nuomos įkainio.

6.10.Jeigu nuomojama Prekė (-ės) užsakoma iš anksto, t. y. likus daugiau kaip 7 dienoms iki reikiamos datos, Pirkėjas sutinka, kad Prekė (-ės) iki to laiko dar gali būti išnuomota ir tokiu atveju sutinka su galima rizika dėl nuomojamos Prekės (-ių) pažeidimo/sugadinimo. Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją nedelsiant, bet ne veliau kaip likus 2 dienos iki rezervacijos dienos apie tokią situaciją, kai iš anksto Pirkėjo užsakyta Prekė (-ės) nebegalės būti išnuomoti dėl minėtų priežasčių.

 

7.      PREKIŲ SIUNTIMO/ATSIĖMIMO/NUOMOJAMŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO  ORGANIZAVIMAS:

7.1. Perkamos prekės (-ė) pristatomos į pirkėjo užsakyme nurodytu adresu esantį savitarnos terminalą (paštomatą) – kaina 2 Eur. Užsakant prekių už 35 eurus ir daugiau, siuntimas NEMOKAMAS. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo siuntimo paslaugas teikiančių paslaugų tiekėjų (1-5 d.).

7.2. Perkamos prekės (-ė) siunčiamos registruotu paštu pirkėjo nurodytu adresu, naudojantis AB „Lietuvos paštas“  paslaugomis – kaina 2 Eur. Užsakant prekių už 35 eurus ir daugiau, siuntimas NEMOKAMAS. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo siuntimo paslaugos tiekėjo (1- 5 d.).

7.3. Nuomojamos prekės (-ė) siunčiamos tik per Autobusų siuntas. Siuntimo kaina – 2 Eur. Nuomojamų prekių grąžinimas privalomas taip pat per „Autobusų siuntas“. Nuomojamų Prekių (-ės) grąžinimo išlaidas pilnai apmoka Pirkėjas.  Užsakant prekių už 35 eurus ir daugiau, siuntimas NEMOKAMAS.

7.4. Prekių atsiėmimas „Pūkuoto kamuolio“ ofise, adresu Savanorių pr. 271 (305 kab.), Kaunas – NEMOKAMAI. Apie tai, kad užsakymas paruoštas atsiimti informuosime Jus el. paštu arba SMS žinute. Prieš atvykstant atsiimti užsakymą būtina iš anksto pasiskambinti tel. +370 657 88736.  Dėl Prekių nuomos būtina rezervuoti susitikimo laiką telefonu +37065788736.

7.5. Pardavėjas sudaro galimybę pirkėjui pasinaudoti paslaugos teikėjo, teikiančio profesionalias pašto (kurjerio, terminalo, pervežimo) paslaugas (AB Lietuvos paštas, UAB „Kautra“, DPD, Omniva, LP EXPRESS), paslaugomis, tačiau neprisiima atsakomybės už netinkamą tokių paslaugų suteikimą ir neatsako už pristatymo terminų praleidimą. Prekių pristatymo terminai priklauso nuo šių paslaugų teikėjo.

7.6. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti duomenis, reikalingus prekių pristatymui  pasirinktu būdu ar sąskaitos faktūros išrašymui (vardą, pavardę, prekių pristatymo vietą, kontaktinį telefono numerį, adresą ir kt.).

7.7. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo  atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.8. Tuo atveju, kai pirkėjas, atsisako prekės, jam tenka pareiga apmokėti  visas tiesiogines prekių grąžinimo pardavėjui išlaidas.

7.9. Nuomojamas prekes (-ę) išsiunčiame jau paruoštas dėvėjimui – išvalytas ir išlygintas. Tačiau transportavimo metu rūbai gali kiek pasiglamžyti. Rekomenduojame tik gavus užsakymą, išimti Prekes (-ę) iš pakuotės, pakabinti ant pagabos, reikalui esant, išlyginti ar išgarinti drabužį jam saugiu, rūbo instrukcijoje nurodytu būdu. Pasinaudoję nuomojama Preke (-ėmis), ji turi būti supakuota atgal į tą pačią dėžę ir išsiunčiama  atgal Pardavėjui per „Autobusų siuntas“. Siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Labai svarbu grąžinti išnuomotas Prekes (-ę) laiku, kad Pardavėjas galėtų suspėti jas parengti dėvėjimui (išvalyti, išlyginti) ir pristatyti kitam užsakovui. Už kiekvieną vėluojamą grąžinti dieną skaičiuojama 3 Eur delspinigiai.

7.10. Pirkėjui praradus pakuotę, su kuria gavo nuomokamą Prekę (-es), jis privalo savo lėšomis įsigyti naują patvarią pakuotę, tinkamą grąžinti Prekę (-es). Pakuotės praradimas neatleidžia Pirkėjo nuo atsakomybės laiku grąžinti Prekę (-es).

7.11. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą Prekės (-ių) naudojimą pagal paskirtį, praradimą, sugadinimą nuo užsakymo pristatymo momento iki grąžinimo paslaugos teikėjui momento.

7.12. Nuomojamos Prekės (-ė) laikomos grąžintomis tuomet, kai Pirkėjas priduoda nuomojamą Prekę (-es) “Autobusiu siuntų” tarnybai ir pranešą Pardavėjui siuntos numerį el. paštu info@pukuotaskamuolys.lt arba telefonu +37065788736. Būtina gauti Pardavėjo patvirtinimą, kad siuntos numeris pasiekė adresatą (Pardavėją).

7.13. Daiktai privalo būti grąžinami tokios pačios komplektacijos ir būklės, kokios buvo užsakyti, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą naudojant nuomojamas Prekes (-ę) pagal tiesioginę jų paskirtį.

7.14. Pirkėjui draudžiama savavališkai siaurinti, trumpinti, prisiūti papildomų ir (ar) nuardyti esamų detalių ar puošybos elementų, kitaip keisti nuomojamos Prekės (-ių) konstrukciją ar sudėtį, pašalinti rūbo viduje gamintojo prisiūtą etiketę ar drabužio priežiūros kortelę (instrukciją). Pirkėjui atlikus bet kurį iš šių veiksmų laikytina, kad Daikto nebegalima naudoti kaip nuomos objekto, įskaitant dėl jo neatitikimo konkretaus mados prekės ženklo produkto autentiškumui, todėl taikytinos šių Taisyklių 6.8. punkte numatytos pasekmės.

7.15. Dėl galimo Prekės (-ių) nuomos termino pratęsimo derinama individualiai su Pardavėju el. paštu info@pukuotaskamuolys.lt arba telefonu  +37065788736.

 

8.       ĮSIGYTŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS:

8.1.   Perkamų prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Prekybos taisyklės. Norėdamas grąžinti prekę (-es) Prekybos  taisyklėse numatytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą (kuriame turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis) ir pateikti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą kartu su grąžinama preke (-ėmis). Prekių grąžinimo dokumentas, pirkėjui pageidavus, atsiunčiamas jam elektroniniu paštu.

8.2.   Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 8.1. punkte numatyta tvarka.

8.3.   Pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui grąžinami pavedimu į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas.

8.4.   Pirkėjui grąžinant pirktas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.4.1.      Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.4.2.      Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

8.4.3.      Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėšytos   apsauginės plėvelės ir pan.)

8.4.4.      Grąžinama prekė turi būti tokios pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

8.5.   Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu pirkėjas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

9.      PIRKĖJO ATSAKOMYBĖ:

9.1.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos (užsakymo) formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti pirkėjo registracijos formoje pasikeitusius duomenis.

9.2.   Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės, naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį  asmenį laiko pirkėju, jeigu pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo per 3 (tris) darbo dienas informuoti apie tai pardavėją.

9.3.   Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuvės sistema.

9.4.   Pirkėjas sutinka, kad pardavėjas gautų, tikslintų ar kitaip tvarkytų jo suteiktus asmens duomenis, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, tiesioginės rinkodaros tikslais, pirkėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.

9.5.    Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys butų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Apie tai pirkėjas turi informuoti www.pukuotaskamuolys.lt svetainėje nurodyti kontaktiniu elektroniniu paštu ar telefonu.

10.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

10.1 Pirkėjas savanoriškai duoda sutikimą, kad Parduotuvė tvarkytų asmens duomenis.           Nedavęs sutikimo tvarkyti asmens duomenis, jis negalės prisiregistruoti svetainėje ir          pateikti užsakymo Parduotuvėje. Visa informacija apie asmens duomenų tvarkymą        pateikta Privatumo politikos pranešime.

10.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus       susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta             tvarka.